Дома Како функционира учењето на далечина?

Како функционира учењето на далечина?

Учењето на далечина се изведува по методологијата менторирано учење на далечина, како комбинација од асинхрони и синхрони методи за учење:

11. ГЛЕДАЊЕ
Како и во случајот со традиционалното учење во училница, ученикот го започнува процесот на учење со гледање однапред снимени видео лекции. Видеата се на располагање за неограничено прегледување за сето времетраење на обуката.

22. ПОВТОРУВАЊЕ
Повторувањето е мајка на знаењето. Веднаш по гледањето на видео лекциите, ученикот се обидува самостојно да ги повтори презентираните операции. Тоа го прави со помош на истата апликација и датотеките со кои се снимени видео лекциите.

33. ПРИМЕНУВАЊЕ
Стекнато знаење ученикот го применува работејќи посложени домашни задачи и делови од проекти, градејќи го на тој начин своето online портфолио. Задачите ученикот треба самостојно да ги изработи а потоа да ги достави до својот ментор.

44. МЕНТОРИРАЊЕ
За сите потешкотии во текот на учењето, на ученикот му стои на располагање искусен личен ментор за 1-на-1 консултативни сесии. Консултациите се изведуваат on-line, во термин меѓусебно договорен помеѓу ученикот и менторот.

55. ОЦЕНУВАЊЕ
Домашните задачи и проекти се оценуваат од менторот. За успешно завршување на обуката и стекнување сертификат ученикот потребно е правилно да има изработено најмалку 80% од зададените задачи.


Category: 1. Настава на далечина

← Одговори на најчесто поставувани прашања